Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Giải Thích Bảng Kết Quả

Bảng giải thích dưới đây được dựa trên kết quả phân tích của máy InBody770
Có thể áp dụng bảng này để hiểu tất cả những kết quả từ các máy InBody khác.
Đối với ứng dụng di động, nhấp và kéo xuống để xem giải thích..

Tải Giải Thích Bảng Kết Quả InBody tại đây. .

Sample InBody Results Sheet for Results Interpretation

Chọn vùng để xem mô tả về kết quả